دسامبر 15, 2019

بازی زبانی هرم کلمه

می تونید هرمی از کلمه بسازید که با یک حرف الفبا شروع بشه؟  در بازی زبانی هرم کلمه هرکس هرم بزرگتری از واژه ها بسازه برندس. […]
دسامبر 10, 2019

بازی زبانی تندنویسی

چقدر میتونی تند بنویسی؟  در بازی زبانی تندنویسی بید جملات رو زودتر از بقیه بنویسی! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی تندنویسی  […]
دسامبر 7, 2019

بازی زبانی خواندن سراسری

میتونی ادامه کلماتی که تو داستان هست رو بگی؟  در بازی زبانی خواندن سراسری باید بتونی خوب حدس بزنی. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
دسامبر 1, 2019

بازی زبانی جملات به هم ریخته

میتونی جملاتی که به کلمات تبدیل شدن رو درستشون کنی؟  در بازی زبانی جملات به هم ریخته هرچقدر بیشترجمله درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی […]
نوامبر 9, 2019

بازی زبانی کلمات به هم ریخته

میتونی کلمات به هم ریخته رو  درستشون کنی؟  در بازی زبانی کلمات به هم ریخته هرچقدر بیشتر کلمه درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
نوامبر 4, 2019

بازی زبانی شکار واژه

از اجزا یک کلمه بزرگ جنتا کلمه کوچیکتر میتونی بسازی؟  در بازی زبانی شکار واژه ها کلمات کوچکتر بساز! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
اکتبر 20, 2019

بازی زبانی جدول سراسری

میتونی بین دوتا حرف کلمه های مختلف بسازی؟ در بازی زبانی جدول سراسری با حرف های یک کلمه مشخص کلمه جدید بساز. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
اکتبر 17, 2019

بازی زبانی جوتو

کلمه ای که تو ذهن دوستت هست رو میتونی حدس بزنی؟  در بازی زبانی جوتو حرف به حرف کلمات رو کنار هم بچین. با مستر گیمرز مرجع بازی […]