تیر ۳۰, ۱۳۹۸
بازی زبانی به چه فکر میکنی

بازی زبانی به چه فکر می کنی

چقدر میتونی کلمه ای که در ذهن دیگران هست رو حدس بزنی؟ بازی زبانی به چه فکر می کنی کلمه مورد نظر دیگران را با کلمه ای […]